Klachtenprocedure

E-mail Afdrukken PDF

WaarborgHolland kent een klachtenprocedure waarbij u uw klacht over de handelswijze van WaarborgHolland per e-mail (kan ook telefonisch/schriftelijk) kunt indienen.

Onder handelswijze wordt o.a. verstaan: de doorlooptijd van uw partij, hoe u te woord bent gestaan, hoe u bent behandeld.

Hiertoe kunt u uw klacht kenbaar maken op één van de hierboven omschreven wijzen. Uw klacht wordt centraal geregistreerd en zo spoedig mogelijk afgehandeld. Tegen een beslissing over een klacht kan beroep worden aangetekend bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven. Zie ook artikel 4 van onze algemene leveringsvoorwaarden.

artikel 4. Klachten

  1. Eventuele klachten dienen binnen 8 werkdagen na ontvangst van een voorwerp schriftelijk bij de directie te zijn ingediend, onder nauwkeurige omschrijving van de aard en grond der klachten.
  2. De aanbieder wordt geacht de voorwerpen te hebben goedgekeurd na het enkele verstrijken van de in artikel 4a genoemde termijn indien niet aldus is gereclameerd.
  3. WaarborgHolland heeft het recht, indien een tijdig ingediende klacht door haar gegrond wordt bevonden, om als nog haar verplichtingen na te komen zonder dat de opdrachtgever verder te dier zake enige schade kan vorderen.